bg

Egzamin wstępny

Miejsce i czas egzaminu
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1691 i 1860) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2024 r. (sobota) godz. 11.00.

Miejsce i godzina rejestracji zostaną wskazane w późniejszym terminie.

Termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje komorniczą
Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie Izby Komorniczej Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu;, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2024 r. (środa).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2024 r. w …. (wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej,do której jest składane zgłoszenie).

Przykład: Jan Kowalski – egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2024 r. w Warszawie.

Dokumenty
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać / wszystko wypełnione powinno być drukowanymi literami/ i podpisane:

1 wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
2 kwestionariusz osobowy,
3 życiorys,
4 kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2024 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5 zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
6 oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
8. wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku – oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,
9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
10.oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych (Poznań, Szczecin lub Wrocław)

Sposoby doręczeń
Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.

W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych). Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia – z upływem 14 dni od dnia wysłania.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 25 września 2021 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie;
 2. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu;
 3. Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi i Warszawie.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą upływa w dniu 11 sierpnia 2021 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2021 r.”.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać ( WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI):

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
 8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 9. wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku – oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,
 10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 11. oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
 13. we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

 

Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych). Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia – z upływem 14 dni od dnia wysłania.

 

II Miejsce i czas egzaminu oraz obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z COVID-19

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu uprzejmie informuje, że egzamin wstępny na aplikacje komorniczą wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości odbędzie się dnia 25 września 2021 r. godz. 11:00 w w siedzibie World Trade Center Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 w sali nr 108 na pierwszym piętrze.

Rejestracja zdających przewidziana jest od godziny 10:00 do 10:45.

 

OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID-19

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania.
 5. Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
 6. Organizator nie zapewnia wody pitnej. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.
 7. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) lub – gdy nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób – mają zakryte usta i nos. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej wewnątrz budynku zdający mają zakryte usta i nos.
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos: 1) w trakcie rozdawania i odbioru pakietów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej, 2) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, czy opuszczenie sali po egzaminie).
 9. Zarówno zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 11. Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk.
 12. Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrowanej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami zawierającymi numer stolika, aniżeli wylosowana.
 13. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ponownie dokonują dezynfekcji rąk. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych osób.
 14. Losowanie przez zdających na sali egzaminacyjnej kopert z numerem kodu odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami aniżeli wylosowana.
 15. Po zakończeniu czasu rozwiązywania testu zdający oddaje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych zdających.

W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady

 

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego ( załącznik do pobrania)

Miejsce i czas egzaminu oraz obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z COVID-19

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu uprzejmie informuje, że egzamin wstępny na aplikacje komorniczą wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na 26 września 2020 r. godz. 11:00, odbędzie się w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej przy ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań Rejestracja zdających przewidziana jest od godziny 10:00 do 10:45.

Obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z COVID-19:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania.
 5. Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
 6. Organizator nie zapewnia wody pitnej. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.
 7. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) lub – gdy nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób – mają zakryte usta i nos. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej wewnątrz budynku zdający mają zakryte usta i nos.
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos: 1) w trakcie rozdawania i odbioru pakietów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej, 2) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, czy opuszczenie sali po egzaminie).
 9. Zarówno zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 11. Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk.
 12. Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrowanej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami zawierającymi numer stolika, aniżeli wylosowana.
 13. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ponownie dokonują dezynfekcji rąk. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych osób.
 14. Losowanie przez zdających na sali egzaminacyjnej kopert z numerem kodu odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami aniżeli wylosowana.
 15. Po zakończeniu czasu rozwiązywania testu zdający oddaje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych zdających.
 16. W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2020 r.

29.06.2020

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

I. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie;

II. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu;

III. Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, w Gdańsku, w Lublinie, w Łodzi i w Warszawie.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą upływa w dniu 12 sierpnia 2020 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2020 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( czytelny i podpisany),
 2. kwestionariusz osobowy( czytelny i podpisany) ,
 3. życiorys ( czytelny i podpisany)
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2020 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
 8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 9. wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku – oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,
 10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 11. oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
 13. we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych). Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia – z upływem 14 dni od dnia wysłania.

 

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ 28.09.2019R.

Uprzejmie informujemy, że egzamin wstępny na aplikację komorniczą odbędzie się 28 września 2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej przy ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań. Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godzinie 10.00, o której to godzinie kandydat powinien być obecny w miejscu przeprowadzenia egzaminu.

W obecnym stanie prawnym kandydat może zostać wykluczony z egzaminu wstępnego jeżeli podczas egzaminu między innymi posiada niedozwolone urządzenie ( art.83 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 2018r.o komornikach sądowych). Ocena charakteru urządzenia należy do Przewodniczącego Komisji, stąd kandydat nie powinien posiadać przy sobie urządzeń które mogły by zostać uznane za niedozwolone.

Kandydat obowiązany jest do elektronicznego potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości pod rygorem skutków z art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 2018r.o komornikach sądowych.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Maciej Rozpędowski

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W ROKU 2019
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 w związku z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku;
 2. Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Katowicach;
 3. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Krakowie i w Rzeszowie;
 4. Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A lok. 2 bud. J, kod 90-553, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Łodzi i w Lublinie;
 5. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Poznaniu i w Szczecinie;
 6. Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Warszawie;
 7. Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości izby komorniczej we Wrocławiu.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2019 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
 8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 9. wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku – oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,
 10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 11. oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

EGZAMIN KOMORNICZY 2019 ROK – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego na 7 marca 2019 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy i na 8 marca 2019 r. godz. 10.00 – dzień drugi.

Egzamin odbędzie się w siedzibie World Trade Center Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 w sali nr 108 na pierwszym piętrze.

Zgodnie z przepisem art. 288 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U.2018.771 ze zmianami) w 2019 r. egzamin komorniczy odbywa się na dotychczasowych za