bg

Status prawny Izby

Status izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych [poniżej wyciąg z przepisów]:

Art. 205. [Izba komornicza]
Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach.
Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której siedzibę ma sąd apelacyjny.
Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do asesorów.

Art. 206. [Organy izby komorniczej]
Organami izby komorniczej są:
1) walne zgromadzenie izby komorniczej;
2) rada izby komorniczej;
3) komisja rewizyjna.