bg

Podział czynności członków Rady Izby

Podział obowiązków Członków
Rady Izby Komorniczej w Poznaniu Kadencji 2023-2025

I Przewodniczący – Marek Jessa

1/ zwoływanie posiedzeń Rady
2/ przewodniczenie obradom
3/ wykonywanie uchwał Rady
4/ współdziałanie z Krajową Radą Komorniczą, prezesami sądów, radami izb komorniczych oraz innymi organami i instytucjami
5/ sprawowanie nadzoru i kontroli nad czynnościami rzecznika prasowego Rady
6/ zarząd majątkiem Izby
7/ organizacja doskonalenia zawodowego komorników i asesorów
8/ nadzór nad pracą Biura Rady
9/ nadzór nad wizytacjami

II Wiceprzewodniczący – Marek Grzelak

1/ zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności
2/ obowiązki Rzecznika prasowego
– kształtowanie prawidłowego obrazu egzekucji sądowej oraz działalności komorników sądowych i samorządu komorniczego w mediach
– kontakt z mediami
– realizowanie działalności informacyjnej na temat działalności egzekucyjnej i działalności samorządu komorniczego
– realizowanie działalności informacyjnej w zakresie biegu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych
3/ organizacja doskonalenia zawodowego komorników i asesorów
4/ nadzór nad aplikacją
5/ nadzór nad wizytacjami

III Sekretarz – Piotr Rozmiarek

1/ przygotowywanie we współpracy z przewodniczącym i członkami Rady propozycji porządku obrad na posiedzenie Rady
2/ nadzorowanie poprawności i sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń Rady
3/ redagowanie projektów uchwał
4/ kontrolowanie wykonania uchwał i przedstawianie Radzie sprawozdania z ich wykonania
5/ organizowanie posiedzeń Rady
6/ nadzorowanie poprawności prowadzenia rejestru uchwał
7/ nadzór nad sprawozdaniami

IV Zastępca Sekretarza – Maciej Bankiewicz

1/ zastępowanie sekretarza w razie jego nieobecności
2/ przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi
3/ przygotowywanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów
4/ przygotowywanie opinii w sprawie wyznaczania zastępcy komornika
5/ koordynacja działań drużyny piłkarskiej

V Kierownik szkolenia aplikantów i Koordynator ds. Dyscyplinarnych – Bartosz Guzik

1/ organizacja szkolenia aplikantów
2/ nadzór nad przestrzeganiem etyki zawodowej komorników, asesorów i aplikantów komorniczych
3/ kontakty z uczelniami i organizacjami prawniczymi
4/ przygotowywanie projektów wniosków dyscyplinarnych i współpraca z Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz Komisją Dyscyplinarną

VI Skarbnik – Maciej Barski

1/ przygotowywanie projektu budżetu Rady
2/ opracowanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu
3/ inicjowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad treścią i sposobem podejmowania uchwał o wydatkowaniu środków pieniężnych przez Radę
4/ nadzorowanie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Rady
5/ nadzorowanie terminowości i wysokości wpłacania składek na samorząd komorniczy
6/ przygotowywanie i przedstawianie na posiedzeniu Rady rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i zamknięcia okresu rozrachunkowego
7/ sprawowanie pieczy nad środkami finansowymi będącymi w posiadaniu Rady
8/ współpraca ze Skarbnikiem Krajowej Rady Komorniczej
9/ organizacja doskonalenia zawodowego komorników i asesorów

VII Zastępca Skarbnika – Elżbieta Zawieja

1/ zastępowanie skarbnika w razie jego nieobecności
2/ przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi
3/ przygotowywanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów
4/ przygotowywanie opinii w sprawie wyznaczania zastępcy komornika
5/ przygotowywanie projektów wniosków dyscyplinarnych i współpraca z Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz Komisją Dyscyplinarną
6/ organizacja doskonalenia zawodowego komorników i asesorów

VIII Zastępca Koordynatora ds. Wizytacji – Sebastian Żurek

1/ przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi
2/ bieżące zadania zlecone przez Radę

IX Koordynator ds. Asesorów – Tomasz Rosiński

1/ przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi
2/ bieżące zadania zlecone przez Radę
3/ przygotowywanie opinii w sprawie wyznaczania zastępcy komornika
4/ przygotowywanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów

Koordynator ds. wizytacji – Artur Kaczmarek