bg

Informacja dla aplikantów

1. Termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów do 18.10.2021 r.

2. Wymagane dokumenty:

  • wniosek kandydata o wpis na listę aplikantów;
  • potwierdzenie obywatelstwa polskiego (poświadczony dowód osobisty albo paszport);
  • informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
  • dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający uzyskanie tytułu magistra prawa lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

oświadczenia (wszystkie oświadczenia proszę zapisać na jednej kartce i je podpisać):

  • oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych).;
  • oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).
  • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych)
  • odpis uchwały w sprawie ustalenia wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą,
  • zgoda Patrona, w którego kancelarii będzie zatrudniony aplikant komorniczy na czas trwania aplikacji.

3. Roczna opłata za aplikację komorniczą

Stosownie do treści art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą (Dz.U. 2020 poz. 2319) – Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, że roczna opłata za aplikację komorniczą w roku szkoleniowym 2021 wynosi 5.850,00 zł.

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu zwraca się z prośbą o dokonanie całości wpłaty w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. na rachunek bankowy Izby Komorniczej w Poznaniu

53 1020 4027 0000 1602 1657 8325

Tytułem: roczna opłata aplikacyjna (proszę o podanie imienia i nazwiska aplikanta).